Cornell Eleştirel Düşünme Testi, 50 yılı aşkın süredir düşünme becerilerini değerlendirme alanında faaliyet gösteren, 100’den fazla uluslar arası ödüle sahip The Critical Thinking Co. tarafından geliştirilmiştir.

Test 1985 yılından günümüze gerçekleştirilen çok sayıdaki geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının sonucunda bugünkü halini almıştır. Bu bağlamda Cornell Eleştirel Düşünme Testi gerek ülkemizde gerekse yurt dışında alanında en çok tercih edilen ve bu alandaki akademik çalışmalarda vazgeçilmez bir ölçme değerlendirme aracıdır.

Testin Türkiye’deki yasal hakları PALİNDROM Bilim Kültür Eğitim Araştırma Uygulama Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.’ye aittir. Palindrom sekiz yıldır ülkemizde 30.000 yakın bireyle yaptığı uygulamaların sonucunda testlerin hem geçerlik ve güvenirliklerini uluslararası akademik yayınlarla onaylamış hem de ülke norm ve standardizasyonuna ulaşmıştır.

Testler ile katılımcıların tümevarım, tümdengelim, varsayım kurma, gözlem yapma, kaynağın güvenilirliğini sorgulama ve anlamlandırma becerileri değerlendirilmekte ve uluslararası akreditasyonla sertifikalandırılmaktadır. 


Cornell Eleştirel Düşünme Testi hangi becerileri kapsar?

Tümevarım Yapma

Bir olay, durum veya olgu gibi görünen süreçlerden yola çıkarak genele dair çözümler ve sonuçlar üretebilme becerisidir.

Tümdengelim Yapma

Genele atfedilmiş çözümlerin ve sonuçların, olgular arası bağlantı kurarak daha özel durumlara uyarlama ve gerçekleştirme becerisidir.

Gözlem Yapma

Çevresel faktörleri ve etki düzeylerini tespit edebilme, doğru analizleri gerçekleştirme becerisidir.

Anlamlandırma

Sahip olunan bilgiler ile yeni bir bilgi veya durum arasında ilişki kurma becerisidir.

Varsayım Kurma

Olaylar arasında nedensellik ilişkileri kurmaya olgular oluşturmaya dayalı bir beceridir.

Kaynağın Güvenirliğini Sorgulama

Elde edilen sonuçların eldeki verilerden hareketle çıkarılıp çıkarılamayacağına karar verme ve otoriteyi değerlendirebilme ile ilgili beceridir.

Cornell Eleştirel Düşünme Testi kimlere uygulanabilir?

Cornell Eleştirel Düşünme Testi, farklı yaş gruplarına uygulanan iki ayrı düzeye sahiptir: 
Düzey X ve Düzey Z. 

Düzey X, 9-14 yaş aralığındaki bireylerin eleştirel düşünme, tümevarım, tümdengelim, gözlem yapma, varsayım kurma ve kaynağın güvenirliği sorgulama becerilerini; Düzey Z, 15 ve üzeri bireylerin eleştirel düşünme, tümevarım, tümdengelim, gözlem yapma, varsayım kurma, anlamlandırma ve kaynağın güvenirliği sorgulama becerilerini ölçmek amacıyla uygulanabilmektedir.

Düzey X

8-15 yaş aralığında uygulanan test toplam 76 sorudan oluşmaktadır.
Testin yönergesi açık olup, uygulama için herhangi bir uzmanlık gerekmemektedir.

Düzey Z

16 yaş ve üzerine uygulanan test toplam 52 sorudan oluşmaktadır.
Testin yönergesi açık olup, uygulama için herhangi bir uzmanlık gerekmemektedir.

Cornell Eleştirel Düşünme Testi ile ilgili çalışmalarCornell Eleştirel Düşünme Testleri yerli yabancı en fazla sayıda akademik çalışmaya konu olmuş eleştirel düşünme testleridir. Teslerin Türkçe ve kültürel adaptasyonları konusunda yedi yılı aşkın süredir çok sayıda çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmalarda tüm öğretim kademelerinde toplam 5000’den fazla uygulama yapılmıştır.

Testler bugüne kadar 2007 ve 2012 yıllarında iki kez adaptasyon çalışması sonucunda bugünki halini almıştır. Yapılan çalışmalarda dil eğitimi, fen eğitimi, matematik eğitimi vb. çok sayıda alan uzmanı akademisyenin görüşleri alınarak dilimize adaptasyon çalışması yapılmıştır.

Speerman-Brown, Kuder-Richardson ve testi yarılama teknikleri kullanılarak hesaplanan iç tutarlılık katsayıları her iki düzey içinde yeterli derecededir (rort>0.80). Düzey X için iç tutarlılık katsayısı 0.90’lara ve düzey Z için ise 0.87’lere kadar çıkabilmektedir.

Cornell Eleştirel Düşünme Testi’ni (Düzey Z ve Düzey X için) yapılandıran araştırmacılar içerik geçerliği, ölçüt geçerliği ve tüm bunları kapsayan yapı geçerliğini sağlamak için 11 farklı delillendirme süreci oluşturmuşlardır. Testin tüm geçerlik delillerinden en az bir ya da daha fazlasını sağladığı ve testin yeterli derecede geçerli olarak delillerle desteklendiği de görülmektedir.

Test Ücretlendirme

Cornell Eleştirel Düşünme Testi eğitim, araştırma ve kurumsal gelişim amaçlarıyla farklı sektörlerde ve farklı hedef gruplarla kullanılabilmektedir. Testin ücretlendirilmesi, kullanıldığı alan, uygulama sayısı ve tekrarı gibi değişkenler dikkate alınarak yapılandırılmaktadır.

Size doğru ücret bilgisi verebilmemiz için testlerin hangi amaçla kullanılacağı (akademik, araştırma, iş sektörü), hangi düzey testin talep edildiği (X veya Z), hangi sayıda katılımcıya uygulanacağı, uygulamanın tekrar sayısı gibi konuları belirtmeniz gerekmektedir. Testin uygulanması ve ücret bilgisi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için cornell@palindrom.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Testlerin uygulanmasını/uygulamayı talep ettiğiniz taktirde işleyecek olan süreç şöyledir;

● Satış sözleşmesinin yapılması.
● Testlerin ve optik formların uygulama yapılacak eğitim kurumuna/araştırmacıya ulaştırılması.
● Testlerin uygulanması ( eğitim kurumu/araştırmacı tarafından yapılacaktır ).
● Uygulaması yapılmış olan testlerin ve optik formların değerlendirilmek üzere PALİNDROM'a ulaştırılması.
● PALİNDROM tarafından değerlendirmelerin yapılması; okul, sınıf ve öğrenci bazında hazırlanan raporların elektronik ortamda ve çıktılar halinde eğitim kurumuna/araştırmacıya ulaştırılması.

YASAL UYARI

Kültür Mah. Dr. Mediha Eldem Sokak 70/8 06420, Çankaya - Ankara -Türkiye adresinde kayıtlı PALİNDROM BİLİM KÜLTÜR EĞİTİM ARAŞTIRMA UYGULAMA DANIŞMANLIK VE TİC. LİM. ŞTİ. olarak (İngilizce Yasal Adı: Palindrom Science Culture Education Research Implemantation and Consulting Co.) aşağıdaki hususları beyan ederiz;

The Critical Thinking Co. ile yapılan 19 Eylül 2017 tarihli Münhasır Lisans Anlaşması ile 19 Eylül 2017 tarihinden başlayarak çevrimiçi ve çevrimdışı materyal olan Cornell Critical Thinking Test'i

İ) Yetki Bölgesi içerisinde satın almak, tercüme ettirmek, perakende satmak ve satışını yapmak,

İİ) Bu kapsamda herhangi bir içeriği çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim müfredatında kullanmak,

İİİ) Cornell Critical Thinking Test'i veya kapsamındaki herhangi bir içeriği özel ders ve çevrimiçi kurslarda ve Cornell Critical Thinking Teste dayalı olarak eğitim programlarının tasarımlarında kullanmak ve;

İV) Cornell Critical Thinking Test'in Türkiye'de yetkili olmayan kişilerce yasadışı kullanımına karşı Cornell Critical Thinking Test'i koruma hakkına haizdir.

Bu kapsamda Cornell Critical Thinking Test'i haksız ve kanuna aykırı kullananlar hakkında gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına Muhalefet, Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz nedeniyle şikayetçi olacağımızı cezai ve hukuki süreci başlatacağımızı ve sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu uyarı metninin yayımından sonra tespit edilecek her bir gerçek veya tüzel kişi için hukuki mücadele vereceğimizi bildiririz.

Bu nedenle Cornell Critical Thinking Test ile ilgili yer alan içeriklere dayanılarak yapılan işlemlerle ilgili doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan dolayı sorumlu olunacağı ilgilelere duyurulur.

Palindrom Eğitim ve Araştırma